Schoolboost

Kim Bogaerts &Marlies Pulsford

Kim Bogaerts & Marlies Pulsford

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Afgerond
    Bedrijfsnaam: Expeditie Basisschool

Door optimale samenwerking tussen school, de thuiszitter en het thuisfront worden problemen in de sociale leefomgeving beter gesignaleerd zodat thuiszitten en schooluitval worden aangepakt. Het belang van jongeren die nu uitvallen op school staat hierbij centraal. Wat hebben zij nodig?
Hiervoor zoeken wij samenwerking met PO én VO-scholen in de regio Hart van Brabant om de belangrijkste problemen, ondersteuningsvragen, wensen en behoeften van thuiszitters in kaart te brengen. Zorg ervoor dat je elkaar beter bereikt, betrekt en begrijpt. Ga met elkaar in dialoog.

Ons initiatief heeft als doel om de communicatie in de driehoeksrelatie tussen school, de thuiszittende leerling en het thuisfront te versterken zodat de thuiszitter weer terug in de schoolbank komt.

Website Facebook pagina Twitter

Mijn vraag

Wij zoeken in de regio Hart van Brabant PO/VO-scholen die het probleem van thuiszitters willen aanpakken.

Ik kan helpen!

De thuiszitter terug in de schoolbank

Versterk de communicatie in de driehoeksrelatie tussen school, jongeren en het thuisfront

Probleem constatering: Opvallend veel schoolkinderen in de regio Hart van Brabant zitten thuis. Dit wordt vaak veroorzaakt door een disbalans bij deze jongeren in hun sociale leefomgeving: school, zorgpartners, thuisfront en de wijk. Er zijn veel verschillende manieren om deze groep thuiszitters te beschrijven. Het is een heel divers gezelschap.
• Kinderen/jongeren met opvallend gedrag: internaliserend, externaliserend, tegen crimineel aan, gedragsmoeilijk
• Kinderen/jongeren met allerhande diagnoses: autismespectrum, adhd, ontwikkelstoornissen
• Kinderen/jongeren met talenten: hoogbegaafdheid, hoog sensitiviteit
• Kinderen/jongeren met klachten: over belast, trauma’s, prikkelgevoelig, burn-out, uitputting
• Kinderen/jongeren met ervaringen: veel faalervaring, pesten, niet passen ervaring
• Kinderen/jongeren met behoeften: rust, licht, veiligheid, vertrouwen, mogen zijn zoals ik ben

Ga met elkaar in dialoog
Belangrijke vragen hierbij zijn:
• Hoe voorkom je dat jongeren thuis zitten door problemen in hun sociale leefomgeving?
• Hoe blijf je het thuisfront en de zorgpartners binden en betrekken bij de school?
• Hoe verhoog je het signalerend vermogen van leerkrachten en mentoren?

Vaak ontbreekt het nog aan instrumenten om hier structureel vorm aan te geven. De uitdaging ligt in het stimuleren van de wederzijdse participatie en het samen vormgeven van de samenwerking in de driehoeksrelatie. Wie neemt de regie?

Mijn betrokkenheid: Door onze jarenlange kennis en ervaring als communicatiedeskundigen zien wij dat er vaak miscommunicatie is in de dialoog tussen school, jongeren en het thuisfront. Dit leidt tot wederzijdse frustratie en kost tijd (geld). Zo ontstaan vervelende situaties zoals verzuim en schooluitval. Zet het belang van jongeren centraal. Zorg dat je beter samenwerkt vanuit een gelijkwaardige dialoog. Vanuit onze betrokkenheid met het onderwijs hebben we vijf jaar geleden een bewezen methodiek ontwikkeld die de samenwerking met de basisschool, de kinderen en ouders versterkt. Daarnaast zijn we natuurlijk zelf ook ouders.

Mijn idee: De school in dialoog met thuiszitters en hun thuisfront om samen te bepalen wat de individuele thuiszitter nodig heeft om weer terug in de schoolbank te komen.
Creëer samen een prettige en veilige schoolperiode zodat er wordt samengewerkt om de toekomstmogelijkheden van deze jongeren te vergroten.
De brede ontwikkeling en het leren van jongeren thuis en op school wordt bevorderd door een optimale driehoeksrelatie tussen school, jongeren en thuisfront. Indien nodig samen met ondersteunende zorgpartners. Een dialoog verbindt, verrijkt en versterkt alle belanghebbenden. Een optimale afstemming op de dialoog met het thuisfront, school, werk en vrije tijd van jongeren in het voortgezet onderwijs draagt bij aan hun welbevinden, motivatie, talentontwikkeling en zelfvertrouwen.

Betrokken personen: • Scholen, zorgpartners, jongeren en het thuisfront die te maken hebben met schooluitval
• Gemeenten in de regio Hart van Brabant

De uitdaging: Wat heb je nodig als leerkracht en mentor om het signalerend vermogen te verhogen? Hoe blijf je jongeren motiveren om naar school te gaan? Hoe bereik je het thuisfront en de betrokken zorgpartners? Wat gaat goed en wat ontbreekt? Wie kan wat oppakken en wat is hiervoor nodig?

Verbinding thuiszitters en sociale leefomgeving
Om thuiszitters weer terug op school te krijgen moet er contact, verbinding en betrokkenheid zijn tussen jongeren en hun sociale leefomgeving: school, zorgpartners, thuisfront en de wijk.
Hoe zorg je dat er beter wordt samengewerkt en naar elkaar geluisterd? Geef hier op een gestructureerde manier vorm aan. Door betere communicatie, meer samenwerking en wederzijds begrip worden problemen bij jongeren beter gesignaleerd en kan er effectief worden gehandeld op schooluitval.

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden