Op de brug

Kim Bogaerts &Marlies Pulsford

Kim Bogaerts & Marlies Pulsford

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: In het verkenningstraject
    Bedrijfsnaam: Expeditie Basisschool

Door optimale samenwerking tussen school, leerling en ouders bij de overgang van primair onderwijs naar het voorgezet onderwijs worden problemen in de sociale omgeving tijdig gesignaleerd zodat thuiszitten en schooluitval worden voorkomen. Hiervoor zoeken wij samenwerking met een Tilburgse PO én VO-school om de belangrijkste problemen, ondersteuningsvragen, wensen en behoeften in kaart te brengen.
Met als doel om op basis van dit inzicht vanuit partnerschap een prototype te ontwikkelen van een mogelijke oplossing om de verbinding tussen school en ouders in de overgang van PO naar VO te behouden en daar waar nodig te versterken. Wederzijdse betrokkenheid draagt bij aan het welbevinden, motivatie, zelfvertrouwen en talenten van jongeren. Samen jongeren in hun kracht zetten zodat ze zich ontwikkelen tot gelukkige en zelfredzame burgers.

Ons initiatief dient als preventief hulpmiddel om thuiszitten en schooluitval te voorkomen bij jongeren in de leeftijdscategorie tussen de twaalf en vijftien jaar oud.

Website Facebook pagina Twitter

Mijn vraag

Wij zoeken in Hart van Brabant een PO én VO-school die de binding met ouders wil verbeteren. Met als doel om de samenwerking met ouders te behouden en te versterken zodra de betrokken kinderen overgaan van de basisschool naar het voorgezet onderwijs. Om juist ook die binding met ouders te versterken daar waar problemen zoals lesurenverzuim en schooluitval onder jongeren neigen te ontstaan.

Ik kan helpen!

Samenwerking tussen thuis & school voorkomt thuiszitters en schooluitval.

Door optimale samenwerking tussen school, leerling en ouders bij de overgang van PO naar VO worden problemen in de sociale omgeving tijdig gesignaleerd zodat thuiszitten en schooluitval worden voorkomen. Hiervoor zoeken wij ouders, jongeren en scholen om de belangrijkste problemen, ondersteuningsvragen, wensen en behoeften in kaart te brengen.

Probleem constatering: Opvallend veel schoolkinderen in Tilburg en Den Bosch zitten thuis
Daarom heeft de Gemeente Tilburg een Thuiszitterspact met PO gesloten en voor Thuiszitterspact VO is dat in de maak. Belangrijke vragen hierbij zijn:
• Hoe blijf je ouders binden en betrekken bij de school?
• Hoe verhoog je het signalerend vermogen van leerkrachten en mentoren?

Mijn betrokkenheid: In onze directe omgeving hebben we met eigen ogen gezien dat PO en VO-scholen kampen met het probleem dat er ook een grote groep ouders is die ze überhaupt niet bereiken omdat deze ouders ogenschijnlijk geen enkele interesse tonen in opvoeding en onderwijs van hun kinderen. Met als resultaat dat deze kinderen vaak gedemotiveerd zijn, niet weten wie ze zijn en waar hun kwaliteiten en talenten liggen. Hierdoor vervalt deze groep (kwetsbare) jongeren, als zij eenmaal op het voortgezet onderwijs zitten, vaak in problemen dat leidt tot verzuim en schooluitval. Wij willen deze jongeren, het thuisfront, de school en alle samenwerkende partijen uit het thuiszitterspact helpen om elkaar beter te leren kennen en te begrijpen.

Mijn idee: Sla een brug in het contact, de verbinding en de betrokkenheid in de overgang van PO naar VO. Om juist ook die onbereikbare ouder(s) te bereiken. De brede ontwikkeling en het leren van kinderen thuis en op school wordt bevorderd door een optimale driehoeksrelatie tussen leerkracht, kind en ouders.

Betrokken personen: • Kwetsbare ouders en (risico)jongeren van VO-scholen
• PO-scholen
• VO-scholen
• Gemeente Tilburg
• Convenantpartners Thuiszitterspact VO-scholen Tilburg

De uitdaging: In de verkenningsfase willen we gezamenlijk onderzoeken: Hoe kun je vanaf het begin het contact met ouders van gezinnen met een complexe thuissituatie goed opbouwen en versterken? Wat heb je nodig als leerkracht en mentor om het signalerend vermogen te verhogen? Hoe blijf je jongeren motiveren om naar school te gaan? Wat is er al wel aan hulpmiddelen? Wat ontbreekt? Wie kan wat oppakken en wat is hier voor nodig?

Zorg dat je niet óver, maar mét jongeren en hun ouders praat! In de verkenningsfase willen we uiteindelijk samen met de betrokken VO-school een prototype ontwikkelen van een mogelijke oplossing om de verbinding tussen school en ouders in de overgang van PO naar VO te behouden en daar waar nodig te versterken. Dit willen we uiteraard testen onder betrokken ouders en jongeren van die school.

Met de opgedane kennis willen we zo, vanuit partnerschap, een preventief hulpmiddel ontwikkelen voor de VO-school om op een gelijkwaardige manier de dialoog met ouders en jongeren aan te gaan om zo uiteindelijk het thuiszitten en schooluitval te voorkomen bij jongeren in de leeftijdscategorie tussen de twaalf en vijftien jaar oud.

alle initiatieven

© Copyright 2017 Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden