Op de brug

Kim Bogaerts &Marlies Pulsford

Kim Bogaerts & Marlies Pulsford

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: In het verkenningstraject
    Bedrijfsnaam: Expeditie Basisschool

Door optimale samenwerking tussen school, leerling en ouders bij de overgang van PO naar VO worden problemen in de sociale omgeving tijdig gesignaleerd zodat thuiszitten en schooluitval worden voorkomen. Hiervoor zoeken wij ouders, jongeren en scholen om de belangrijkste problemen, ondersteuningsvragen, wensen en behoeften in kaart te brengen.

Website Facebook pagina Twitter

Mijn vraag

We willen met samenwerk- en ontwikkelpartners in de gemeente Tilburg aan de slag om het contact, de verbinding en de betrokkenheid van school met ouders in de overgang van PO naar VO-scholen te stimuleren. Betrek de ouders en trek, vanuit een gelijkwaardige dialoog, op met ouders en leerling. Met als doel om (langdurig) verzuim en schooluitval te verminderen. Met de betrokken partners willen we hiervoor eerst de belangrijkste problemen, ondersteuningsvragen, wensen en behoeften, in de thuissituatie en school, in kaart brengen. Hiervoor zoeken wij ouders, jongeren en scholen die dit als probleem hebben.

Ik kan helpen!

Samenwerking tussen thuis & school voorkomt thuiszitters en schooluitval.

Door optimale samenwerking tussen school, leerling en ouders bij de overgang van PO naar VO worden problemen in de sociale omgeving tijdig gesignaleerd zodat thuiszitten en schooluitval worden voorkomen. Hiervoor zoeken wij ouders, jongeren en scholen om de belangrijkste problemen, ondersteuningsvragen, wensen en behoeften in kaart te brengen.

Probleem constatering: Gedurende acht jaar basisschool heeft de PO-school een goed beeld van welke kinderen in de thuisomgeving uiteenlopende problemen hebben. Dit komt doordat er korte lijnen zijn en er vaker persoonlijke afstemming is tussen leerkrachten, ouders en zorgverleners. Hierdoor wordt het kind met bijbehorend gezin zo goed mogelijk ondersteund in de persoonlijke ontwikkeling en schoolloopbaan.

In de overgang naar het VO worden deze zogeheten (kwetsbare) probleemgezinnen steeds minder zichtbaar en bereikbaar. Met als gevolg dat deze risicojongeren naarmate ze 13,14 en 15 jaar oud zijn sneller vervallen in (langdurig) verzuim en thuiszitten.

Mijn betrokkenheid: In onze directe omgeving hebben we met eigen ogen gezien dat PO en VO-scholen kampen met het probleem dat er ook een grote groep ouders is die ze überhaupt niet bereiken omdat deze ouders ogenschijnlijk geen enkele interesse tonen in opvoeding en onderwijs van hun kinderen. Met als resultaat dat deze kinderen vaak gedemotiveerd zijn, niet weten wie ze zijn en waar hun kwaliteiten en talenten liggen. Hierdoor vervalt deze groep (kwetsbare) jongeren, als zij eenmaal op het voortgezet onderwijs zitten, vaak in problemen dat leidt tot verzuim en schooluitval. Wij willen deze jongeren, het thuisfront, de school en alle samenwerkende partijen uit het thuiszitterspact helpen om elkaar beter te leren kennen en te begrijpen.

Mijn idee: Sla een brug in het contact, de verbinding en de betrokkenheid van school met ouders in de overgang van PO naar VO-school. Vorm een leefbare gemeenschap. Samen met de jongeren, de school, het thuisfront en alle ondersteunende sociale, maatschappelijke en wijkgerichte (zorg) partners. Werk vanaf het begin aan een goede omgang met ouders en leerling. Geef hier op een gestructureerde manier vorm aan. Betere communicatie, meer samenwerking en wederzijds begrip tussen school, leerling en ouders zorgen voor een optimale schoolloopbaan. Zo worden problemen bij jongeren in de overgang van PO naar VO eerder gesignaleerd en kan er preventief worden gehandeld op verzuim en schooluitval.

Betrokken personen: • Kwetsbare ouders en (risico)jongeren van VO-scholen
• PO-scholen
• VO-scholen
• Gemeente Tilburg
• Convenantpartners Thuiszitterspact VO-scholen Tilburg

De uitdaging: De zogeheten ouderkamers die op basisscholen in Tilburg Noord zijn ingericht verdwijnen op VO-scholen. Hoe kunnen deze ouders zich toch blijven verbinden met de school? Wat is de rol en de verantwoordelijkheid van alle betrokken docenten? Hoe brengen we het signalerend vermogen van deze docenten omhoog? Hoe weten deze docenten wat ze moeten doen als ze zien dat een leerling bijvoorbeeld lesuren verzuimt, ondervoed en/of onverzorgd is? Wat is de ondersteuningsvraag van deze desbetreffende leerling?

Vaak ontbreekt het nog aan instrumenten om hier structureel vorm aan te geven. De uitdaging ligt in het samen vormgeven van de leeromgevingen; een expeditie naar de juiste ontwikkelroute van jongeren in het VO-onderwijs.

alle initiatieven

© Copyright 2017 Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden