Stichting Sport als middel

Gertde Jonge

Gert de Jonge

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Afgerond
    Bedrijfsnaam: Stichting Sport als middel

Mijn vraag

Ik ben op zoek naar sportverenigingen die hun agenda willen verbinden met de agenda van de gemeente en hier een win-win uit willen halen. Zoals in aanmerking komen voor subsidies, werven van sponsoren en het behouden/werven van trainers.

Ik kan helpen!

Jeugd die extra aandacht nodig heeft kan - blijven - mee doen in sportverenigingen.

Probleem constatering: 1. Trainers signaleren een toenemende druk van jeugd die extra aandacht nodig heeft. Zij hebben niet/onvoldoende pedagogische kwaliteiten om met deze doelgroep om te gaan. Sportverenigingen hebben doorgaans onvoldoende kennis en/of niet het juiste netwerk om hun trainers hierin adequaat te ondersteunen, terwijl zij dat juist wel zouden willen.
2. Vroeg-signalering is binnen sportverenigingen niet (gestructureerd) georganiseerd, waardoor signalen niet/onvoldoende worden (h)erkent en niet bij de juiste instanties terecht komen.
3. Sportverenigingen hebben niet de regie m.b.t. sponsoring en andere financiële mogelijkheden. Mede hierdoor ligt hun focus op sport als doel en niet/minder op de inzet van sport als middel.

Mijn betrokkenheid: De afgelopen 30 jaar heb ik de nodige bestuurlijke en uitvoerende (trainer/coach) ervaring opgedaan binnen sportverenigingen. Momenteel ben ik als vrijwilliger o.a. actief als trainer/coach van een meisjesteam bij Handbalvereniging Heerle en als voorzitter van de sponsorcommissie bij deze vereniging.
In het recente verleden bij ik als vrijwilliger actief geweest in de functie van verenigingsmanager bij een voetbalvereniging. In deze functie hield ik me bezig met de maatschappelijke kant van sport. Zowel strategisch, beleidsmatig als coördinerend. Binnen deze vereniging heb ik bijvoorbeeld de pedagogische ondersteuning van trainers/coaches vorm gegeven van idee tot en met financiering.

Mijn idee: De pedagogische kwaliteiten van trainers/coaches verbeteren, zonder dat zij specialist worden. Het organiseren van pedagogische begeleiding voor trainers/coaches om hun pedagogische kwaliteiten te verbeteren. Inclusief het aanvullen van het technisch jeugdbeleidsplan met pedagogisch beleid. Daarnaast het vorm geven van de vroegtijdige signaleringsfunctie van (sport)verenigingen en als derde het realiseren van integrale behandelplannen jeugdzorg, onderwijs en sport.
Aanvullend het toepassen van impactmanagement, waarmee we de focus leggen op de (te verwachten en daadwerkelijke) effecten van de activiteiten. Dit maakt het mogelijk om te sturen op effecten in plaats van op activiteiten. Tot slot het verbinden van het bedrijfsleven als co-financier van bovenstaande interventies.

1. Maatschappelijk betrokken sportverenigingen die organisatorisch en financieel gezond zijn.
2. Optimaliseren pedagogisch klimaat binnen sportverenigingen.
3. Vroeg-signalering vorm geven/professionaliseren binnen sportverenigingen.
4. Realiseren integrale behandelplannen: sport + jeugdzorg.
5. (Co)financiering realiseren: Bedrijfsleven, vermogensfondsen, etc.

Betrokken personen: Op dit moment heb ik een gesprek gehad met Richard Derks van het Innovatie netwerk en Melissa Kolhorn, beleidsmedewerker sport van de gemeente Tilburg. Samen gaan we de stakeholders in beeld brengen en benaderen.

De uitdaging: 1. Kunnen we bij een x-tal sportverenigingen de pedagogische kwaliteiten van – een deel van – de jeugdtrainers verbeteren, zodat zij in staat zijn om kinderen die extra aandacht nodig hebben een goede plek te bieden.
2. De vroegtijdige signaleringsfunctie goed vorm geven bij een x-aantal sportverenigingen.
3. Het realiseren van een samenwerking tussen jeugdzorgorganisaties en sportverenigingen met integrale behandelplannen als resultaat.

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden