Samen voorbij verslaving

AnneleenJongsma

Anneleen Jongsma

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Afgerond
    Bedrijfsnaam: Stichting Kompaan en de Bocht

Middelengebruik onder jongeren in de jeugdhulpverlening is eerder een regel dan een uitzondering. Het risico op verslavingsproblematiek is groot. Toch blijkt het moeilijk om goede zorg te leveren op dit gebied en worden jongeren eerder uitgesloten dan geholpen. Dit willen we niet langer!
Status: verkenningsfase afgerond

Mijn vraag

Iemand die ondersteuning kan bieden als het gaat om het zoeken/ontwikkelen van hulpmiddelen die passen in methodiek en aansluiten bij jongeren (app o.i.d)

Ik kan helpen!

We willen af van de situatie dat jongeren afgewezen worden omdat ze verslaafd zijn (jeugdzorg) of omdat ze niet gemotiveerd zijn (verslavingszorg).

Probleem constatering: Kwetsbare jongeren binnen de jeugdzorg hebben 33-50% meer risico op verslavingsproblematiek, naast alle problemen die al spelen. Jongeren zelf geven aan niet eerlijk te zijn over hun middelengebruik uit angst weggestuurd te worden, daarbij is verslavingszorg een extra stap voor jongeren waar ze meestal niet voor gemotiveerd zijn. Alhoewel het probleem speelt binnen alle vormen van (jeugd)hulpverlening wordt het nergens opgepakt.

Mijn betrokkenheid: Wij (professionals vanuit jeugdhulpverlening en verslavingszorg) willen dat ook deze jongeren de zorg krijgen die ze nodig hebben, zonder dat ze bang hoeven te zijn dat ze op straat staan. Er zijn nu nog teveel jongeren die we onvoldoende kunnen bieden en die daardoor niet verder kunnen ontwikkelen.

Mijn idee: Te komen tot eerste cultuuromslag als het gaat om “samen voorbij verslaving” in denken en uitvoeren. Dit door:
1. Integratie van kennis vanuit professionals en ervaringsdeskundigen,
2. Proeftuin waarin “anders” wordt gewerkt;
jongeren/ervaringsdeskundigen die actief betrokken zijn in ontwikkelen en doorvoeren van “op maat” zorg op middelengebruik, gebundelde krachten van professionals van verschillende organisaties, passend drugsbeleid, hulpmiddelen die aansluiten bij jongeren.
Wanneer blijkt dat de proeftuin betere zorg oplevert voor cliënten dan willen we dit delen en uitbreiden naar andere organisaties, scholen en het voorliggend veld.

Betrokken personen: Anneleen Jongsma, projectleider (gedragswetenschapper Stichting Kompaan en de Bocht)
Irene Dijkstra (hoofd jeugd Kentra24)
Klankbordgroep (medewerkers Novadic-Kentron en Stichting Kompaan en de Bocht, cliënten en ervaringsdeskundigen)

De uitdaging: -Levert de drievoud aan expertise delen/ ervarend leren betere zorg voor jongeren? (kunnen we hiermee het gat dichten?)
-deskundigheidsbevordering
-inzet ervaringsdeskundigen/cliënten zowel preventief als tijdens trajecten
-medewerker verslavingszorg in team jeugdzorg
-Kunnen we zorgen voor beter passend drugsbeleid?
-Op welke manier waarborgen we inzet jongeren/cliënten/ervaringsdeskundigen in werkwijze?
-Wat voor hulpmiddel sluit aan bij de belevingswereld van de jongeren en past in het bespreekbaar maken/houden van verslaving
-Hoe kunnen we de verbinding leggen met voorliggend veld/ jongerenwerk/onderwijs/LVB en dit ook zo wegzetten dat het structureel wordt op gebied van verslaving (kennis delen en ervarend leren)

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden