Privacyverklaring Regionaal Innovatienetwerk Jeugd

Datum: 1-5-2018

Inleiding
Het Regionale Innovatienetwerk Jeugd verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie rondom al onze diensten en producten. Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. Het Regionale Innovatienetwerk Jeugd handelt binnen de kaders van de wet.

1.1 Opbouw privacyverklaring

In de inleiding van dit document is informatie te vinden over het Regionale Innovatienetwerk Jeugd. De gemeente Tilburg is (in de rol van Gastheergemeente) als organisatie verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. In de onderstaande paragrafen beschrijven we welke persoonsgegevens we verwerken en voor welke doelen we dit doen. Ook lichten we toe voor welke diensten we de gegevens verwerken en op basis van welke grondslag we dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht, evenals het verwerken van persoonsgegevens buiten de EU. De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod samen met het behandelen van de bewaartermijnen. Als laatst is een onderdeel toegevoegd over welke rechten u als betrokkene heeft en de mogelijkheid om een klacht in te dienen of contact op te nemen met het Regionale Innovatienetwerk Jeugd. 

1.2 Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, mailadres, naam van uw initiatief/pitch.

1.3 Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?

Ja, in de meeste gevallen wel. Want in veel gevallen is het nodig om uw persoonsgegevens te gebruiken om u de dienst of product te kunnen bieden die u bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van uw gegevens noodzakelijk voor de overeenkomst tussen u en het Regionale Innovatienetwerk Jeugd. Voor sommige extra producten en diensten zoals onze nieuwsbrief vragen we eerst uw toestemming voordat we (meer) persoonsgegevens van u verzamelen of voordat we gegevens die we al hebben voor andere doeleinden gebruiken dan uitvoering geven aan de overeenkomst. Hierop gaan we hierna wat dieper in.

Het Regionale Innovatienetwerk Jeugd heeft een eigen nieuwsbrief. Voor het versturen van de nieuwsbrief vragen wij om uw toestemming. Voor het versturen van de nieuwsbrief mogen wij uw persoonsgegevens, die we hebben gekregen voor aanmelding bij het Regionale Innovatienetwerk Jeugd, niet gebruiken. Dit komt omdat u de persoonsgegevens heeft afgegeven voor een ander doel dan het versturen van een nieuwsbrief. 

1.4 Gegevens verzameld bij anderen?

Het Regionale Innovatienetwerk Jeugd verzamelt geen gegevens bij derde partijen. De enige gegevens die wij verwerken ontvangen we van u.

1.5 Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens?

De Gemeente Tilburg is als gastheergemeente juridisch verwerkingsverantwoordelijk namens het Regionale Innovatienetwerk Jeugd voor de verwerking van persoonsgegevens. 

1.6 Wie is de functionaris van gegevensbescherming of privacy officer?

De Gemeente Tilburg heeft een functionaris gegevensbescherming in dienst. Deze functie wordt vervuld door Aad van der Pol. Aad is te bereiken via het e-mailadres

2. Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor onze diensten en producten?

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voor- en achternaam
 • Communicatieinformatie: bedrijfsnaam of organisatie, e-mailadres
 • Social Media gegevens zoals profielfoto, website, facebook en twitter.

 3. Voor welke doelen gebruiken we uw gegevens?

Wij gebruiken de genoemde persoonsgegevens voor verschillende doelen. Voor het gemak gebruiken wij (generieke) hoofddoelen en (specifiekere) subdoelen.

3.1 A. Leveren van diensten

 • A1. Inschrijven in onze systemen
 • A2. Publiceren van de ingediende pitch

3.2 B. Onderzoek en statistiek

 • B1. Bijhouden van aantal nieuwe deelnemers per regio
 • B2. Analyseren van deze data
 • B3. Verbeteren van onze website

4. Voor welke diensten gebruiken we uw gegevens?

4.1 Dienst 1: inschrijven van een deelnemer aan het Innovatienetwerk Jeugd

Voor het inschrijven van een deelnemer aan het Innovatienetwerk Jeugd gebruikt het Regionale Innovatienetwerk Jeugd persoonsgegevens. Dit heeft als doel het inschrijven van een nieuwe deelnemer zodat deze mee kan doen aan de pitchsessies.

4.2 Dienst 2: publiceren van pitch op de website van het Innovatienetwerk Jeugd

Voor de publicatie van de pitch van de deelnemer levert u aan het Innovatienetwerk Jeugd persoonsgegevens ter publicatie op de website van het Innovatienetwerk. Dit heeft als doel bekendheid genereren voor de deelnemer zijn of haar pitch. 

5. Op basis van welke grondslagen gebruiken we uw gegevens?

5.1 Toestemming

Voor het versturen van onze nieuwsbrief vragen we altijd om je toestemming. Voor de nieuwsbrief gebruiken we alleen je voor-en achternaam, en je e-mailadres. Deze toestemming bewaart het Regionale Innovatienetwerk Jeugd ter registratie op de website van mailchimp.

6. Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming

Het Regionale Innovatienetwerk Jeugd maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening niet nodig is. Dit houdt in dat het Regionale Innovatienetwerk Jeugd bijvoorbeeld niet aan profiling doet.

7 Worden uw gegevens buiten de EU gebracht? 

Het Regionale Innovatienetwerk Jeugd heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de Europese Unie (EU) te verwerken. De nieuwsbrief wordt echter verzorgd met behulp van het programma . Dit bedrijf zit in de Verenigde Staten en voldoet aan het zogenaamde EU-VS Privacy Schild. Hiermee is hetzelfde niveau van persoonsgegevensbescherming georganiseerd als in de EU.

8 Hoe beveiligen we uw gegevens?

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, heeft het Regionale Innovatienetwerk Jeugd een strikt beleid als het hier om gaat. We nemen verschillende

technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. 

9 Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De gegevens bewaren we zolang een deelnemer bij ons ingeschreven staat. 

10 Welke rechten hebt u op basis van de verwerking van persoonsgegevens?

Het Regionale Innovatienetwerk Jeugd vindt het belangrijk dat de deelnemer de rechten op basis van de wet goed kan uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om via onder andere de website contact op te nemen met ons. Onder het kopje ‘contact’ zijn verschillende formulieren te vinden die hierbij kunnen helpen. Via deze formulieren kunt u gebruik maken van de volgende rechten:

 • Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
 • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen;
 • Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst;
 • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
 • Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruikmaken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
 • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

Komt u er niet uit of wilt u graag extra informatie over het inroepen van uw rechten dan kunt u mailen naar . 

11 Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

Het Regionale Innovatienetwerk Jeugd vindt het belangrijk om tevreden deelnemers te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, kan het voorkomen dat u als deelnemer niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

12 Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Mocht u nog vragen hebben, een klacht hebben of een opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden