Expeditie Jeugdontwikkeling

Kim & MarliesBogaerts & Pulsford

Kim & Marlies Bogaerts & Pulsford

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Gaat pitchen
    Bedrijfsnaam: Expeditie Basisschool

Met onze aangepaste Expeditie Basisschool methodiek willen we optimale afstemming op de dialoog binnen het voortgezet onderwijs met het thuisfront, de maatschappelijke en sociale omgeving en school van kwetsbare jongeren om schooluitval en -verzuim te voorkomen. Om zo vanuit wederzijdse betrokkenheid deze jongeren uit te dagen het beste uit zichzelf te halen in hun (talent)ontwikkeling om zelfredzame en gelukkige wereldburgers te worden.

Website Facebook pagina Twitter

Mijn vraag

Wij zoeken partners om onze bewezen Expeditie Basisschool methodiek aan te passen naar deze specifieke doelgroep jongeren en ouders in het VO om wederzijdse betrokkenheid te stimuleren met als doel om verzuim en uitval op school te verminderen. Waardoor maximaal rendement uit het opvoed- en opgroeiklimaat van jongeren kan worden behaald waarin vaardigheden en talenten optimaal worden benut.

En uiteraard hebben we subsidie nodig om onze onderzoeks-, kennis- en ontwikkeluren te dekken om dit initiatief te realiseren.

Ik kan helpen!

Optimale afstemming op de dialoog met het thuisfront, de maatschappelijke en sociale omgeving en school van kwetsbare (risico)jongeren in het voortgezet onderwijs draagt bij aan hun welbevinden, motivatie, talentontwikkeling en zelfvertrouwen.

Probleem constatering: In de afgelopen drie jaar hebben wij (Kim Bogaerts en Marlies Pulsford) meer dan zestig PO en VO-scholen bezocht, zo ook in Tilburg. Zo constateerden wij dat onze huidige Expeditie Basisschool methodiek alleen optimaal werkt als alle drie de betrokken partijen bereid zijn om mee te werken. Een aantal scholen kampen met het probleem dat er ook een grote groep ouders is die ze überhaupt niet bereiken omdat deze ouders ogenschijnlijk geen enkele interesse tonen in opvoeding en onderwijs van hun kinderen. Bijvoorbeeld door taal- en cultuurverschillen. Met als resultaat dat deze kinderen vaak gedemotiveerd zijn, niet weten wie ze zijn en waar hun kwaliteiten en talenten liggen. Hierdoor vervalt deze groep (kwetsbare) kinderen, als zij eenmaal op het voortgezet onderwijs zitten, vaak in probleemgedrag, verzuim en uitval op school. En worden zij bestempeld als ‘risicojongeren’.

Mijn betrokkenheid: Drie jaar geleden vonden wij (Kim Bogaerts en Marlies Pulsford) elkaar op het schoolplein van de basisschool omdat wij een vergelijkbare frustratie deelden over het eenzijdige schooladvies van onze kinderen. Ook vonden we de communicatie en samenwerking met school onvoldoende.

Opvoeding en onderwijs zijn nou eenmaal onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Maar wat weten we nou eigenlijk van elkaar? Hoe kunnen we elkaar helpen en versterken zonder op elkaars stoel te zitten? Als makers van onze kinderen kennen we onze kinderen nou eenmaal erg goed en brengen we het kind achter de leerling in beeld.

De brede ontwikkeling en het leren van kinderen thuis, omgeving en school wordt bevorderd door een optimale driehoeksrelatie tussen leerkracht, kind en ouders. Leren draait niet meer primair om kennis, maar zeker ook om het ontwikkelen van wereldse vaardigheden als creativiteit, inlevingsvermogen, kritisch denken, nieuwsgierigheid en samenwerken. We willen als gelijkwaardige partners samen werken aan een goed fundament voor de toekomst van ons kind door het beste in ons kind naar boven te halen. Het schoolplein zien wij als minimaatschappij. Hoe maak je samen een gezonde samenleving? Vorm een leefbare gemeenschap. Samen met school, kinderen, ouders en ondersteunende maatschappelijke en sociale partners op het gebied van gezondheid, sport, cultuur en techniek.

In plaats van mopperen en roddelen zijn wij als ouders opgestaan om te helpen. Hoe gaan we samen een bijdrage leveren aan het welbevinden, de motivatie, het zelfvertrouwen en de talenten van kinderen? We gingen op onderzoek kriskras door het hele land en hebben het antwoord: Expeditie Basisschool. We spraken hiervoor met schoolbestuurders, politica, ministers, schooldirecteuren, leerkrachten, onderwijsdeskundigen, inspirators, ouders tot en met kinderen.

Expeditie Basisschool coacht en begeleidt kinderen, ouders en scholen om de dialoog te stimuleren en optimaliseren. Met onze laagdrempelige methodiek kan de leerkracht op een gestructureerde manier aan de slag met kinderen en ouders. Per schooljaar vult iedereen een eigen paspoort in. Zo leren we over elkaars achtergrond, kennis, ervaring, kwaliteiten en talenten. Met onze methodiek geef je systematisch vorm aan de brede ontwikkeling van het kind, zonder dat dit veel extra inspanning vraagt van de betrokken docent. Oudergesprekken vanuit een dialoog met meer inhoud. En ouders en partners worden zo vanuit hun kennis en ervaring ingezet om praktijk- en leerondersteuning te bieden.

Hoe mooi zou het zijn als we samen als gelijkwaardige partners de ideale ontwikkelroute van acht jaar basisonderwijs uitstippelen? Samen werken aan toekomstgericht onderwijs zodat er een warme en effectieve overdracht van primair naar voortgezet en vervolgonderwijs wordt gerealiseerd. Om vanuit deze brede ontwikkeling kinderen goed voor te bereiden op de toekomstige arbeidsmarkt om als gelukkige wereldburger een eigen rol in de maatschappij te vervullen. Een pilot op twee basisscholen in ’s-Hertogenbosch heeft bewezen dat het werkt en deze scholen blijven onze methodiek gebruiken. Hierbij ook een link naar ons filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=kFB9MtwvbJk dat feitelijk onze aanleiding was om met deze expeditie te starten. Zie ook onze website www.expeditiebasisschool.nl voor meer informatie. Op onze Facebookpagina Expeditie Basisschool vind je actuele informatie.

Uitleg methodiek Expeditie Basisschool
Allereerst is er een gesprek met de schooldirecteur over de wensen, behoeften en visie van de school. Vervolgens stelt de school in samenwerking met Expeditie Basisschool een werkgroep in van leerkrachten en ouders (MR) die verantwoordelijk is voor de introductie en implementatie. Het resultaat is een stappenplan dat past bij de school. Het schoolteam krijgt vervolgens een workshop om onze methodiek zelfstandig te leren gebruiken. In de tweede fase maken de leerkracht, het kind en de ouders op een interactieve manier kennis met elkaar aan het begin van elk schooljaar. Met het paspoort leren ze over elkaars achtergrond, kennis, ervaring, karaktereigenschappen en talenten. In de derde fase wordt besproken wat het kind wil leren, welke uitdaging ouders zien voor hun kind en welke kansen de leerkracht ziet. Dit wordt vastgelegd in een persoonlijk logboek. Dit portfolio is een aanvulling op de rapporten met cijfers. Hierdoor is de ontwikkeling van een kind transparant en zijn schooladviezen nooit een verrassing. Het portfolio bevat alle verzamelde paspoorten van acht jaar basisonderwijs. Het kind is en blijft hier eigenaar van en neemt dit mee naar het voortgezet onderwijs.

Instructie invulling Expeditie Basisschool paspoort
Aan het begin van elk (nieuwe) schooljaar vullen het kind, de ouders en de betrokken leerkracht een eigen paspoort in. Bij de eerste rapportbespreking zal de leerkracht het deel over het kind ook hebben ingevuld en worden alle drie de paspoorten naast elkaar gelegd. Op deze manier vinden de gesprekken op een gelijkwaardige manier plaats en heeft u alle drie een eigen inbreng in de dialoog.

Paspoort Kind
Voor kinderen in de onderbouw is het aan te raden dat de ouder het paspoort samen met het kind invult. Vergelijk het met het invullen van een vriendenboekje. Laat het kind zelf de antwoorden geven en de ouder noteert deze op het paspoort. Kinderen in de bovenbouw kunnen het zo goed als al zelf invullen. Enige hulp en begeleiding vanuit ouders is aan te bevelen.

Paspoort Ouder(s)
Voor zo ver mogelijk graag als ouders dit paspoort samen invullen. Mocht dit niet lukken, overleg dit even met de leerkracht. De vragen over het kind gaan over hoe de ouders het kind zien en ervaren in de thuissituatie. Thuis en de omgeving buiten school. Bijvoorbeeld tijdens het sporten of spelen.

Paspoort Leerkracht
Het algemene deel van het paspoort over de leerkracht zelf, wordt aan het begin van het schooljaar aan de ouders gepresenteerd. Het deel dat gaat over het kind, kan niet direct worden ingevuld omdat de leerkracht het kind nog niet goed kent. Dit wordt pas ter voorbereiding van het eerste rapportgesprek ingevuld, medio oktober.

Mijn idee: De brede ontwikkeling en het leren van jongeren wordt bevorderd door een optimale driehoeksrelatie tussen thuis, omgeving en school. Wederzijdse betrokkenheid draagt bij aan het welbevinden, de motivatie, de talentontwikkeling en het zelfvertrouwen van jongeren. Stimuleer samen als gelijkwaardige partners de ideale ontwikkelroute van jongeren.

Vorm een leefbare gemeenschap. Samen met de jongeren, de school, het thuisfront en alle ondersteunende sociale, maatschappelijke en wijkgerichte partners. Breng naast het systeem van meten en toetsen ook de talenten van jongeren optimaal in beeld. Door de positieve insteek op talenten worden ‘risicojongeren’ uitgedaagd om zich breder te ontwikkelen. Schep samen voorwaarden voor jongeren zodat zij zich in hun eigen tempo ontwikkelen tot zelfredzame en gelukkige wereldburgers. Zo stimuleren we jongeren om het beste uit zichzelf te halen, successen te boeken en daar trots op te zijn en zodoende de smaak te pakken krijgen om de prestatie te verbeteren. Met als resultaat om als burger een actieve rol in de maatschappij te vervullen.

Betrokken personen: • Kwetsbare ouders en (risico)jongeren VO scholen
• Gemeente Tilburg
• GGD
• Politie
• Samenwerkende jeugdzorgspecialisten
• Andere partijen op het gebied van welzijn, zorg en preventie

De uitdaging: Hoe creëer je samen een gezonde samenleving? Hoe voorkom je risicogedrag onder jongeren? Hoe ontwikkel je zelfredzaamheid en talenten? Er is veel uitval en verzuim op het voortgezet onderwijs bij een groep kwetsbare ‘risicojongeren’ omdat er geen goede afstemming is op de dialoog met het thuisfront, de maatschappelijke en sociale omgeving en school. Gebrek aan wederzijdse betrokkenheid leidt vaak tot probleemgedrag zoals criminaliteit, drugs, roken, drank, pesten en sexting. Met als resultaat dat deze jongeren nauwelijks tot geen aansluiting vinden met de maatschappij waarin zij opgroeien.
Werk aan de optimale driehoeksrelatie tussen thuis, omgeving en school. Ontwikkel een laagdrempelige methodiek die zorgt voor een optimale afstemming en wederzijdse betrokkenheid.

alle initiatieven

© Copyright 2017 Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden